Grantové řízení

Nadační příspěvky se přiznávají výhradně na základě výběru ze žádostí podaných do grantového řízení. Grantová řízení vyhlašuje správní rada a jsou zahajována zveřejněním Výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek (dále jen „výzva“).

Grantová řízení se řídí Statutem nadačního fondu a Podmínkami pro udělování nadačního příspěvku (dále jen „podmínky“).

žádost

O nadační příspěvek lze požádat prostřednictvím řádně vyplněného formuláře Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen „žádost“). Nedílnou součástí žádosti jsou i povinné přílohy.

Do jednoho grantového řízení může jeden žadatel podat více žádostí.

Žádosti o nadační příspěvek jsou po uzávěrce přihlášek nadací zkontrolovány po formální stránce. V případě neúplných žádostí může nadační fond požádat žadatele o doplnění žádosti. Nebude-li žádost žadatelem doplněna ve stanovené lhůtě, bude žádost z grantového řízení vyřazena.

Z grantového řízení budou rovněž vyřazeny žádosti na projekt, jehož obsah je
a) pornografické povahy
b) schvaluje násilí a otevřeně uráží lidskou důstojnost
c) porušuje právní předpisy platné v České republice

Z grantového řízení budou vyřazeny žádosti o nadační příspěvek týkající se projektů, které byly správní radou v předchozích výzvách již podpořeny.

Z grantového řízení budou vyřazeny žádosti uchazečů, na jejichž majetek byl vyhlášen konkurz nebo proti nim bylo zahájeno konkurzní nebo jiné obdobné řízení, nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku žadatele nebo jsou v likvidaci.

Nadační fond má právo vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení žádosti.

Žádosti, které splňují formální a věcné požadavky, jsou postoupeny k dalšímu hodnocení správní radě.

Podklady poskytnuté spolu s žádostí se žadatelům nevracejí.

ROZHODNUTÍ

Správní rada posuzuje každý projekt na základě kritérií uvedených v článku X bod 5 Zakládací listiny nadačního fondu a na jejich základě rozhodne o poskytnutí nebo neposkytnutí nadačního příspěvku na konkrétní projekt a o výši nadačního příspěvku.

Své rozhodnutí je správní rada u každého projektu povinna odůvodnit.

Rozhodnutí správní rady nadačního fondu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Rozhodnutí o výši nadačního příspěvku pro jednotlivé žádosti je finální a nelze žádat o jeho navýšení.

Nadační fond má právo zrušit grantové řízení nebo nepřidělit žádný nadační příspěvek.

SMLOUVA

O rozhodnutí správní rady o přidělení nadačního příspěvku nebo o rozhodnutí nadační příspěvek neposkytnout a odůvodnění takového rozhodnutí musí být žadatel písemně vyrozuměn do 30 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí správní rady, přičemž správní rada nadačního fondu musí o žádosti rozhodnout ve lhůtách uvedených v čl. X. bodu 6 zakládací listiny.

O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá nadační fond s příjemcem nadačního příspěvku Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen „smlouva“).

KONTROLA

Příjemce nadačního příspěvku je povinen umožnit nadačnímu fondu přezkoumat užití nadačního příspěvku nahlédnutím do příslušné dokumentace nebo na základě požádání prokázat, k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.

Příjemce nadačního příspěvku je povinen předložit nadačnímu fondu v termínu stanoveném smlouvou vyúčtování nadačního příspěvku.

ostatní

Nadační fond nehradí žadatelům a osobám s nimi spojenými žádné náklady a výdaje související s řízením či jednáním o uzavření smlouvy o nadačním příspěvku.

Další podrobnosti jsou obsaženy v Podmínkách pro udělování nadačního příspěvku, které jsou přijímány pro konkrétní výzvy.

dokumenty fondu
Výzvy